Jumat, 06 Mei 2011

SESEBATAN ISTILAH DINA KESENIAN

Sesebatan

Hartosna

Beluk

tembang buhun (maca wawacan)

Celempungan

pagelaran lalaguan nu dipirig ku celempung jeung kacapi

Cianjuran

wangun tembang maké lalaguan tina pupuh Asmarandana, Dangdanggula, Sinom, kinanti

Gondang

kakawihan dina lisung ku halu

Guguritan

karangan pondok nu dianggit maké patokan pupuh

Guru lagu

sora vokal dina tuntung padaliasan

Karawitan barungan

gabungan karawitan sekar jeung karawitan gending

Karawitan gending

pagelaran nu ngan ngagunakeun sora-sora tatabuhan

Karawitan sekar

vokal wirahma bébas (tembang cianjuran), jeung vokal wirahma teu bébas

Kawih

rakitan basa nu teu paké patokan pupuh

Kliningan

lalaguan nu dikawihkeun ku juru sindén nu dipirig kacapi

Lurah sekar

paminpin nayaga jeung juru sindén

Ngadangding

nyusun atawa nyieun karangan maké patokan pupuh

Nyanggi

ngarang lagu

Pada

kumpulan padalisan anu mangrupa ukuran dangdingan

Padalisan

jajaran atawa baris dina pada

Pasanggiri

milih anu pinunjul

Rumpaka

kecap pinilih nu dipaké dina kawih

Sendratari

seni drama tari

Sénggol

ngaréka-réka sora waktu nembang ambéh leuwih ngenah kadéngéna

Serat kanayangan

da, mi, na, ti, la, da

Singer

makuta pikeun awéwé

Susumping

hiasan ceuli

Tembang

basa dangdingan nu maké aturan pupuh

Waditra

alat tatabeuhan

Wiletan

aturan sora tatabeuhan

Wirahma

rama

Tidak ada komentar:

Posting Komentar